www.ARCHIVUJTE.sk


Správa registratúrnych záznamov – úschova písomností

Prijatím zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. vyplýva, že pôvodcom registratúry je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, čo sú vlastne všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu vrátane obchodnej, účtovnej, daňovej agentúry, ako aj agendy vzniknutej v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami.

Zákonom sa tak ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry zabezpečovať správu tejto dokumentácie,
čo znamená zabezpečiť metodicko-organizačné podmienky na takýto výkon, najmä vypracovaním registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, zabezpečiť personálne a priestorové podmienky, pravidelné vyhodnocovať registratúrne záznamy a odovzdať archívne dokumenty vo vyraďovacom konaní do archívu.

Pôvodca registratúry, ktorý mal spracovaný archivačný poriadok a plán podľa zákona č. 149/1970 Zb.  je povinný dať na schválenie príslušnému štátnemu archívu registratúrny poriadok a registratúrny plán najneskôr podľa vyhlášky č. 251/2005 Z. z. do 30. 6. 2007.

Ostatní pôvodcovia registratúry sú povinný mať schválený registratúrny poriadok a registratúrny plán. U novo vzniknutých spoločnostiach sa predpokladá do dvoch maximálne do troch rokov si dokumenty dajú schváliť, u starších spoločnostiach táto povinnosť vyplynula po schválení zákona č. 395/2002 Z. z.

Ten, kto zničí registratúrne záznamy bez vyraďovacieho konania môže  dostať pokutu až do výšky
1 mil. Sk (33 193,92 €), alebo kto nespracuje registratúrny poriadok a registratúrny plán môže dostať pokutu až do výšky 100 tis. Sk (3 319,39 €)

Samostatne podnikajúce osoby nevypracovávajú registratúrny poriadok a registratúrny plán ale sa riadia Metodickým návodom Ministerstva vnútra SR č. SVS-204-2004/00844 z 22. novembra 2004.

Konvezný kurz: 1 € = 30,1260 Sk